5 jaar Lotjeshuis

Een terugblik vanwege het 1e jubileum van het bestuur en directie van het Lotjeshuis

Waar zijn we nu anno 2010 ?
Het tehuis heeft thans een beddencapaciteit van 36 en telt momenteel 26 kinderen.
Afgelopen 5 jaar zijn er in totaal 167 kinderen opgenomen in het Lotjeshuis, waarvan 94 van het mannelijk - en 73 van het vrouwelijk geslacht.
Zoals bekend is het de bedoeling dat de kinderen niet in het Lotjeshuis blijven. Het Lotjeshuis is niet voor niets een doorgangshuis. We zijn dan ook erg gelukkig dat van de 167 opgenomen kinderen er 118 zeer terug konden naar hun eigen moeder/familie. Dat is toch zo’n 70% van de geplaatsten.
6 kinderen zijn weliswaar niet bij de biologische ouders, maar door middel van adoptie in het buitenland aan een nieuwe toekomst begonnen (2 richting USA en 4 Nederland)
Ook in Suriname is gelukkig een flink aantal kinderen (25, een kleine 15 %) in een gezins situatie opgenomen, maar dan door middel van de pleegzorg
18 kinderen zijn in de afgelopen 5 jaren doorgeplaatst naar andere tehuizen dan wel internaten

Aanbod van de instelling:
De afgelopen 5 jaar heeft de instelling heel wat kunnen realiseren ten behove van de kinderen:

 • Observatie waar nodig door het Medisch Opvoedkundig Bureau, een psycholoog of een Orthopedagoog
 • Onderwijs voor hen die de schoolleeftijd hebben bereikt
 • Spel en begeleiding w.o. sjabloneren, tekenen, kleuren, knippen, plakken, vingerverven, blaadjes vouwen, papier versnipperen, blokjes bouwen, kringspelletjes, zang, verhaaltjes voorlezen puzzelen, bloemen en handafdrukken maken, met 2 woorden leren spreken, beleefdheidsnormen aanleren, tafelmanieren en woordspelling.
 • Een parttime arts consulteert 1 x per week de kinderen om kinderziekten in een vroeg stadium te kunnen ontdekken en te bestrijden.

Kwaliteit
Om de kwaliteitszorg te kunnen garanderen werken wij met 20 betaalde krachten, die regelmatig worden bijgeschoold, een aantal stagiaires en vrijwilligers.

De afgelopen 5 jaar heeft het personeel de volgende trainingen/bijscholingsactiviteiten bijgewoond en doorlopen:

 • Basic Life Skills
 • Hygiëne op de werkvloer
 • Communicatie & Leiderschap
 • Basiskennis Word & Windows
 • Jeugd/crèche/peuterleidster
 • Communicatieve vaardigheden
 • Portage in ontwikkeling van het opgroeiend kind
 • EHBO
 • Verzorgingassistent A & B

Begeleidingstraject:
Met de pupillen:

 • De begeleiding, vorming en observatie van de pupillen gebeurt vanaf  het moment van de opname tot aan het ontslag.
 • Voor de zuigelingen wordt het vaccinatie schema samen met het consultatiebureau in het ressort opgestart en gecontinueerd.
 • Het voedingsschema van de kinderen wordt opgesteld door de kinderartsen, een diëtiste en de consultatie bureaus die betrokken zijn bij de behandeling en of begeleiding van de puppillen.
 • Kinderen die de schoolleeftijd hebben bereikt worden in nabij gelegen scholen ingeschreven en worden door de werkers naar school gebracht en van school gehaald. Deze kinderen krijgen ook huiswerkbegeleiding.
 • Kinderen met beperkingen worden op daarvoor bestemde scholen ingeschreven.

Met ouders/Verzorgers:
Reeds in een vroeg stadium wordt de  moeder/ouders en of familie van het kind in beeld gebracht en worden zij gestimuleerd het kind/de kinderen te bezoeken.
Als de bezoekregeling is getroffen wordt het vervolgtraject opgestart waarbij iedere 6 maanden zowel het verblijf van het kind/de kinderen als de situatie van de moeder worden geëvalueerd.
De moeder krijgt de gelegenheid haar leven te gaan herorganiseren zodat zij t.z.t. met haar kinderen herenigd kan worden. Met de moeders die bij voorbaat afstand hebben gedaan van hun kind(eren) worden ongeacht de omstandigheden en oorzaak diepgaande gesprekken gevoerd. Waarnodig wordt deskundige hulp ingeroepen om ze bewust te maken over hun rol en verantwoordelijkheid en de consequenties van door hen genomen besluiten.
Mag het ondanks herhaaldelijke gesprekken niet baten dan wordt Bureau Familie Rechterlijke Zaken (BUFAZ) hiervan in kennis gesteld om te voorzien in de pleegzorg of adoptie.
Kinderen die in aanmerking komen voor medische voorzieningen, worden verwezen voor specialisatie behandeling en of anders.

Oudergesprekken, voortgangs-  alsook stimuleringsgesprekken van de school worden net als in de ‘normale thuis situatie’ aangehoord en door het tehuis ter hand genomen.

 

Financien
Het is niet makkelijk om maandelijks weer in te kunnen spelen op de exploitatiekosten van het tehuis. Dit ondanks de subsidie van SoZaVo die nog altijd onvoldoende is, en ondanks de steun van bewogen personen, instanties en bedrijven lukt het ons ternauwernood om elke maand weer te overbruggen.
Het personeel wordt door de stichting “Het Lotjeshuis” betaald. De financiele situatie van het Lotjeshuis is heel precair. Regelmatig moet worden overwogen of een noodgedwongen sluiting te voorkomen is en hoe dat dan moet plaatsvinden.
Ondanks het feit dat bij het Ministerie van SOZAVO, is gevraagd een deel van de salarissen van het personeel over te nemen heeft dit nog niet tot de gewenste oplossong kunnen leiden.
Een ander traject om de exploitatiekosten te kunnen dekken is een project geweest waarbij getracht is om door middel van het ter adoptie aanbieden van kindplaatsen uit de kosten te geraken.

Hoe het tot nu toe toch gelukt is ?
In de 5 achter ons liggende jaren, heeft het tehuis zich staande weten te houden door sponsoring van derden, zelfopoffering, eensgezindheid cq bereidwilligheid van de werkers bij wie het op de eerste plaats niet gaat om ‘hoge salarissen’, maar die, eenmaal gekozen voor dit werk, dit met liefde, verdraagzaamheid en grote plichtsbetrachting tot een goed eind weten te brengen.

Hoe verder ?
De successen van de afgelopen jaren hebben het bestaansrecht van het Lotjeshuis bewezen. Wat zou gebeurd zijn met de 75% kinderen die via het Lotjeshuis teruggeplaatst zijn bij hun ouders ? Los van de 18 pupillen die uiteindelijk toch in kindertehuizen of internaten terecht zijn gekomen is er toch 89% weer in een gezins­situatie terecht gekomen, bij de oorspronkelijke familie, dan wel in pleeg/ of adoptie omgeving. Belangrijk hierbij is dat een gezonde gezinssituatie toch de beste omgeving is voor een kind. Plaatsing in een tehuis of internaat, hoe goed de opvang ook is